Systeembegeleiding en ondersteuning

Denken in wat werkt en beter kan, vanuit verandermogelijkheden en oplossingen

 

Wat houdt systeembegeleiding en -ondersteuning in?

Masterlijk trainen & begeleiden biedt systeembegeleiding en -ondersteuning. De systeembegeleider is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch georiënteerde hulpverlener.

Samen met betrokkenen (verwijzer, school, ouders en waar mogelijk het kind) brengt de systeembegeleider zorgen, krachten en hulpvragen in kaart.

De systeembegeleider ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering. Hierbij betrekt en activeert de systeembegeleider belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de omstandigheden. De systeembegeleider helpt in de samenwerking tussen het privénetwerk en het professionele netwerk rondom het kind en het gezin.

Wat doet de systeembegeleider?

De systeembegeleider kijkt naar de interactie en relaties tussen de mensen. Het idee is dat de manier waarop we tegen de problemen aan kijken, en wat kan, betekenis krijgt en begrepen kan worden door wat zich tussen mensen afspeelt.

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele achtergrond en huidige situatie speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties, welke samen het systeem vormen, hebben invloed op problemen en problemen hebben invloed op hoe we met elkaar omgaan.

Mensen hebben vaste manieren van omgaan met elkaar. De systeembegeleider probeert die patronen inzichtelijk te maken en een betere manier van omgaan met elkaar en de problemen te vinden.

Mensen komen vaak in vaste manieren van met elkaar omgaan terecht. De systeembegeleider probeert de vicieuze cirkel te doorbreken die in stand wordt gehouden door- en in het systeem. Hierdoor kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Ouders (terug) in regie

Kind(eren) terug in ontwikkeling

Balans en veerkracht van het hele gezin herstellen

Ivar de Vries

Systeem- en trajectbegeleider