Algemene voorwaarden Masterlijk Onderwijs

Artikel 1 Definities

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en/of goederen;
  2. Opdrachtnemer: Masterlijk Trainen & Begeleiden

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en werkzaamheden die daaruit voortkomen.

2.2    Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte aan de opdrachtgever verstrekt of er wordt in de offerte verwezen naar de plek waar deze te lezen is (www.masterlijktrainen-begeleiden.nl).

2.3    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk door Masterlijk Trainen & Begeleiden en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 3 Betalingen

3.1    De overeengekomen prijs wordt vermeld exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

3.2    De overeenkomst dan wel bevestiging vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen. Reis- en verblijfkosten alsmede kosten van literatuur en materialen zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wel wordt overeengekomen.

3.3    Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.4    Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is.

3.5    Opdrachtgever zal de kosten die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn.

Artikel 4 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

4.1    Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

4.2    Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien opdrachtgever tijdens de levering van diensten en/of goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.3    Indien hetzij opdrachtgever, hetzij opdrachtnemer niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

4.4    Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

4.5    Van overmacht van de zijde van de opdrachtnemer is onder meer sprake indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen door staking, uitsluiting, brand, storm, weersinvloeden, niet aan haar te verwijten gebrek aan hulpmiddelen, onderdelen of arbeidskrachten (onder meer ten gevolge van ziekte), transportstoornissen, stroomuitval, overheidsmaatregelen en in het algemeen oorzaken die buiten de controle of zeggenschap van opdrachtnemer vallen.

4.6    Ontbinding van de overeenkomst van de kant van Masterlijk Trainen & Begeleiden is mogelijk indien vervulling van de dienstverlening in redelijkheid niet meer kan worden gevergd op grond van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed en verantwoordelijkheid van Masterlijk Onderwijs onttrekken. Daarvan is in elk geval sprake wanneer de opdrachtgever niet meer voldoet aan zijn verplichtingen, in faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Bij voortijdige beëindiging zal Masterlijk Trainen & Begeleiden op zodanige wijze handelen dat de belangen van de opdrachtgever niet onnodig worden geschaad.

 

Artikel 5 Open activiteiten en annulering

5.1    Masterlijk Trainen & Begeleiden kondigt open activiteiten (cursussen, studiedagen, seminars) onder meer aan in eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders, website en sociale media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

5.2    Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van Masterlijk Trainen & Begeleiden.

5.3   Masterlijk Trainen & Begeleiden beslist na vier doch binnen twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit.

5.4    Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.

5.5    De deelnemer heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn aanmelding per aangetekend schrijven te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

5.6    Indien Masterlijk Trainen & Begeleiden de beslissing over het al dan niet doorgaan van een activiteit heeft opgeschort tot twee weken voor de aanvangsdatum, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot het moment dat Masterlijk Trainen & Begeleiden besluit tot het doorgaan van die activiteit.

Artikel 6 Klachten en geschillen

6.1    Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken tijdens en na beëindiging van de levering van diensten en/of goederen of een gedeelte daarvan door opdrachtnemer binnen vier weken bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging reclameren. Deze moeten gericht zijn aan Masterlijk Trainen & Begeleiden, de directie.

6.2    Op klachten komt uiterlijk binnen vier weken een schriftelijke reactie.

6.3    Het behandelen van de klacht kan meer tijd in beslag nemen. Hiervan wordt de klager binnen de termijn van vier weken op de hoogte gesteld.

6.4    Beide partijen streven ernaar, eventuele geschillen in der minne te schikken.

6.5    Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

6.6    Een geschil naar aanleiding van, in verband met of ter uitvoering van deze overeenkomst, zowel van feitelijke als van juridische aard, wordt alleen dan als zodanig aangemerkt, indien en zodra per aangetekend schrijven aan de wederpartij de redenen van het geschil gemotiveerd worden meegedeeld.

6.7    Alle geschillen, die niet in der minne geschikt kunnen worden, kunnen worden voorgelegd aan klachtenportaal|zorg. Hiervoor kunnen wij als zorgaanbieder of u als cliënt contact opnemen via info@klachtenportaalzorg.nl of het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl invullen.

6.8    Zolang de klacht door Masterlijk Trainen & Begeleiden niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand.

6.9    Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 7 Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot advisering en begeleiding wordt door Masterlijk Onderwijs onderworpen aan opdrachtevaluaties.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en/of goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

8.2    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en Masterlijk Trainen & Begeleiden.

Artikel 9 Rechten

Masterlijk Trainen & Begeleiden behoudt alle rechten betreffende de door haar geleverde diensten, ideeën en producten. De opdrachtgever mag de geleverde diensten, ideeën en producten uitsluitend gebruiken ten behoeve van de eigen organisatie. Reproductie van documenten die afkomstig zijn van Masterlijk Trainen & Begeleiden is slechts toegestaan voor gebruik binnen de eigen organisatie.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

Masterlijk Trainen & Begeleiden zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd zoals beschreven in onze privacy statement welke te vinden is op https://masterlijktrainen-begeleiden.nl

Artikel 11 Wijziging van de voorwaarden

Masterlijk Trainen & Begeleiden is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip nieuw af te sluiten overeenkomsten. De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.